Domov » Žiadosti » Žiadosť o zapojenie sa do NP POS

Žiadosť o zapojenie sa do NP POS

Žiadosť o zapojenie sa do národného projektu Podpora opatrovateľskej služby je možné vyplniť a odoslať len raz. Jednoznačný identifikátor je Vaše IČO. Vyplnenie elektronickej žiadosti má nezáväzný charakter. Záväzný charakter má až doručenie tejto žiadosti v listinnej forme na adresu IA MPSVR SR spolu s povinnými prílohami. Pred vyplnením tejto žiadosti si pozorne preštudujte dokumentáciu k projektu. V prípade záujmu o zapojenie sa je potrebné splniť uvedené:

Žiadateľ je povinný do IA MPSVR SR doručiť nasledovné dokumenty:

  • 3 podpísané rovnopisy Zmluvy o spolupráci (opatrenú odtlačkom pečiatky, ak sa používa) spolu s vyplnenou prílohou– podpisový vzor štatutárneho orgánu a jeho prípadného splnomocneného zástupcu,
  • plnú moc na zastupovanie vyhotovenú štatutárnym orgánom (len v prípade, ak si štatutárny orgán v podpisovom vzore Zmluvy o spolupráci uvedie splnomocneného zástupcu),
  • výpis z registra poskytovateľov sociálnych služieb z príslušného VÚC, nie starší ako tri mesiace,
  • overenú kópiu zmluvy o bankovom účte poskytovateľa opatrovateľskej služby alebo originál listinného potvrdenia o účte z banky poskytovateľa opatrovateľskej služby,
  • čestné vyhlásenie poskytovateľa opatrovateľskej služby o tom, že neposkytuje sociálne služby so ziskom a že náklady spojené s výkonom opatrovateľskej služby na podporených pracovných miestach do výšky jednotkovej ceny nie sú financované aj prostredníctvom iných zdrojov,
  • potvrdenie miestne príslušného správcu dane, že žiadateľ nemá daňové nedoplatky – originál alebo úradne overená kópia – nie staršie ako 3 mesiace,
  • potvrdenie od všetkých troch zdravotných poisťovní preukazujúce splnenie povinností odvodu preddavku na poistné na zdravotné poistenie – originál alebo úradne overená kópia – nie staršie ako 3 mesiace,
  • potvrdenie preukazujúce splnenie povinností odvodu poistného na sociálne poistenie a príspevku na starobné dôchodkové sporenie – originál alebo úradne overená kópia – nie staršie ako 3 mesiace,
  • potvrdenie príslušného inšpektorátu práce, že žiadateľ neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v priebehu dvoch rokov pred podaním žiadosti (v zmysle zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov práce) – originál alebo úradne overená kópia – nie staršie ako 3 mesiace,
  • potvrdenie konkurzného súdu o tom, že voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie, reštrukturalizačné konanie, nie je v konkurze alebo v reštrukturalizácii – originál alebo úradne overená kópia – nie staršie ako 3 mesiace (týka sa len neverejných poskytovateľov opatrovateľskej služby).

Vyplňte prosím IČO a stlačte tlačidlo Overiť. Vďaka tomu dokážeme overiť, či máte nárok na zapojenie sa do NP Podpora opatrovateľskej služby a automaticky predvyplňiť niektoré údaje.